این بخش که شامل آموزش های کاربردی مختلف در حوزه های مهندسی و مدیریتی می باشد، به زودی راه اندازی خواهد شد.