رسم scatter plot (نمودار پراکنش) سه بعدی در پایتون

رسم scatter plot (نمودار پراکنش) سه بعدی در پایتون در این آمو... 

رای خود را ثبت کنید

آموزش تابع concatenate در numpy پایتون

آموزش تابع concatenate در numpy پایتون تابع concatenate در numpy... 

رای خود را ثبت کنید

تابع reshape(-1,1) و تابع reshape(1,-1) در numpy پایتون

تابع reshape(-1,1) و تابع reshape(1,-1) در numpy پایتون دوتا از پرکاربردترین تواب... 

رای خود را ثبت کنید

آموزش تابع reshape در numpy پایتون (Python)

آموزش تابع reshape در numpy پایتون (Python) تابع reshape برای تغییر ش... 

رای خود را ثبت کنید

آموزش تابع ndim در numpy پایتون (python)

آموزش تابع ndim در numpy پایتون (python) این تابع (تابع ndim) در... 

رای خود را ثبت کنید

آموزش numpy پایتون – تابع size و تابع shape

آموزش numpy پایتون – تابع size و تابع shape تابع size و ت... 

رای خود را ثبت کنید

آموزش numpy – تابع ones و تابع zeros در پایتون

آموزش numpy – تابع ones و تابع zeros در پایتون با تابع ... 

رای خود را ثبت کنید

آموزش numpy – تابع linspace در پایتون

آموزش numpy – تابع linspace در پایتون تابع linspace در numpy پا... 

رای خود را ثبت کنید